Opmaak van een methodiek voor schakelroutes, inclusief toepassing op de verbinding Herentals - Turnhout

Een Schakelroute is een vlotte en comfortabele fietsverbinding die in hoofdzaak bestaat uit bestaande weginfrastructuur zonder een belangrijke verkeersfunctie. Een Schakelroute verbindt de geselecteerde steden over langere afstanden. Vanwege het functionele en bovenlokale karakter is het belangrijk dat de route comfortabel is met zo weinig mogelijk oponthoud. De Schakelroute biedt tevens kansen voor de realisatie van een fietsostradetracé in regio’s zonder spoorlijnen of kanalen, of in gebieden waar de aanleg van bijkomende weginfrastructuur ongewenst is (o.a. natuurgebied, militair gebied, …). Ook daar waar de realisatie van de fietsostrade als fietsweg in eigen bedding onmogelijk is, kan de Schakelroute een oplossing bieden. De uitdaging bestaat er dus uit de bestaande routes autoluw(er) te maken, de kruisingen met verkeerswegen te beveiligen en de route leesbaar en herkenbaar te maken op het terrein.

Binnen deze opdracht ontwikkelen we een methodiek voor Schakelroutes van tracébepaling over inrichting tot herkenbaarheid en leesbaarheid.

De ontwikkelde methodiek wordt vervolgens toegepast op de vebrinding Herentals – Turnhout. De uitwerking resulteert in een actieplan en een concreet werkenprogramma dat zal worden afgestemd met de lokale overheden. In een unieke verantwoordingsnota wordt het doorlopen proces voor de verbinding weergegeven samen met het door de lokale overheden goedgekeurde actieplan en werkenprogramma