Openbaar-vervoerstudie Oostende

Voor Oostende werden in het verleden reeds ambitieuze plannen opgemaakt die bijdragen tot een duurzamere mobiliteit. Meer dan tien jaar terug wordt het Mobiliteitsplan Oostende van TRITEL conform verklaard. Voor De Lijn vormen de bouwstenen van het Mobiliteitsplan 

Oostende nog steeds een belangrijke basis bij het nadenken over integraal vervoerbeleid en openbaar-vervoerbeleid in het bijzonder. 

De uitbouw van een stevige en kwaliteitsvolle spoor-gebonden-openbaar-vervoerstructuur voor de Oostendse regio blijft op lange termijn de ambitie van De Lijn.  Dit mag evenwel niet verlammend werken door eventuele andere structurele optimalisaties die minder financiële inspanningen vragen, maar toch reizigers- en efficiëntiewinsten opbrengen. 

Daarom is binnen deze studieopdracht onderzoek verricht naar mogelijke kostenefficiënte optimalisaties van het Oostendse openbaar-vervoersysteem, inclusief de bediening van Bredene. De studie onderzoekt hoe een nieuwe kwaliteitssprong in het openbaar-vervoerssysteem kan worden gerealiseerd door in eerste instantie een sterke optimalisatie van het busnetwerk (stadsnet). Ruimtelijk-strategische projecten zijn gedefinieerd, het openbaar-vervoerpotentieel van de verschillende projecten is in beeld gebracht.  

 

Op basis van het stedelijk-vervoermodel van de stad Oostende maakt Traject een knelpuntenanalyse op. De potenties voor optimalisatie zijn vertaald naar scenario’s voor netwerkoptimalisatie. Met het stadsmodel worden de scenario’s doorgerekend en worden de kosten (exploitatiekost en investeringskost) en baten (reizigerswinsten en –inkomsten) in beeld gebracht.  

Op basis van de verworven inzichten is een gewenst openbaar-vervoerconcept opgemaakt, samen met een stappenplan voor de komende jaren.