Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de werking van de vervoerregio - Westhoek

De Vlaamse Regering heeft in 2015 haar goedkeuring gegeven aan de conceptnota ‘Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt aan de globale en lokale vervoersvraag.’ Vlaanderen wordt in de conceptnota opgedeeld in vervoerregio’s met de mogelijkheid om deze vervoerregio’s aan de vervoersstromen, de ruimtelijke componenten en de bestuurlijke realiteit aan te passen. Hiervoor heeft de Vlaamse regering vier proefprojecten opgestart in de vervoersgebieden Westhoek, Aalst, Mechelen en finaal ook Antwerpen.

Het consortium onder leiding van TRAJECT begeleidt de inhoudelijke werking van de vervoerregioraad Westhoek. Samen met de betrokken gemeenten, De Lijn en departement MOW wordt een participatietraject doorlopen via werkgroepen, gesprekken met stakeholders en de klankbordgroep. De finaliteit van de studie is een gedragen vervoerplan voor het personenverkeer in de vervoerregio Westhoek, waarin het concept van een gelaagd (openbaar) vervoernetwerk voor de regio wordt beschreven.  De vervoerregioraad Westhoek heeft op 28 februari 2018 het vervoerplan voor de Westhoek goedgekeurd.