Grenzeloze Kanaalzone (Gent - Zeeland)

Het doel van de studie is het onderzoeken van de verkeersstromen in de Kanaalzone Gent-Terneuzen om aan de hand van de resultaten aanbevelingen te formuleren voor de verdere uitwerking van het wegennet in de Kanaalzone. Het studiegebied is een brede strook over de Kanaalzone die in het noorden vertrekt in Goes en in het zuiden tot Zwijnaarde gaat.

De studie start met een literatuuronderzoek naar het huidig functioneren. Daarna volgt een onderzoek naar ruimtelijke en infrastructuurontwikkelingen. Hierna wordt met een model gepeild naar de toekomstige verkeersstromen (2020). Uit het vergelijkend onderzoek van de beschikbare verkeersmodellen blijkt dat geen enkel verkeersmodel gepaste output in het kader van deze studieopdracht kan genereren.  Daarom is beslist om een geïntegreerd macroverkeersmodel Vlaanderen – Nederland op te laten maken door het Vlaams Verkeerscentrum. Op basis van de modeloutput worden aanbevelingen met betrekking tot de gewenste verkeersstructuur geformuleerd. 

 

Uit het onderzoek volgen een aantal richtinggevende stellingen. Deze zullen een invloed hebben bij de verdere ontwikkeling van de weginfrastructuur. Tevens worden de voornaamste problemen weergeven. Vanuit de verschillende modelberekeningen worden randvoorwaarden opgesteld voor een plan van aanpak. Hierbij is het de bedoeling de hinder maximaal te beperken. Er wordt ook aandacht geschonken aan de communicatie.