Mober, mobiliteitstoets en mer

Zowat elke ontwikkeling van nieuwe activiteiten heeft een impact op de verkeers- en mobiliteitsontwikkeling.

De uitdagingen op mobiliteitsvlak nemen de laatste jaren toe, net zoals de aandacht voor mogelijke effecten van dergelijke ontwikkelingen.

Traject is gespecialiseerd in de opmaak van verschillende types effectenstudies.

Opmaak MOBER en mobiliteitstoets

Een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) maakt een inschatting van de mogelijke verkeers- en mobiliteitseffecten van een ruimtelijke ingreep, plan of ontwikkeling. Op die manier kunnen we anticiperen op eventuele negatieve gevolgen en indien nodig ondersteunende maatregelen nemen of het plan bijsturen.

Traject heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van dergelijke processen. Samen met u en de vergunningverlenende overheid gaan we in dialoog om een vergunbaar project te bekomen.

Traject volgt bij de opmaak van mobiliteitseffectenrapporten en mobiliteitstoetsen steeds de richtlijnen en aanbevelingen van de betreffende overheid (Vlaanderen, Brussel of Wallonië).

Is uw project MOBER-plichtig? Legt de vergunningverlenende overheid een mobiliteitstoets op? Neem contact op met een van onze experten voor een succesvolle begeleiding.

Opmaak MER-studies

Traject beschikt over erkende MER-deskundigen in de discipline ‘Mens -Mobiliteit’. In het kader van milieu-effectenstudies (MER), ontheffingsaanvragen of project-MER-screenings kan Traject het luik ‘Mens-Mobiliteit’ uitwerken.