Studie uitrol van elektrische laadinfrastructuur Stad Gent

Stad Gent wil de laadinfrastructuur verder ontwikkelen in de stad. Om de transitie naar elektrisch vervoer te stimuleren, werkt de Stad Gent, samen met EV consult, GIM en Traject aan een globale visie en strategie voor de stad.

In de studie is zowel studiewerk inbegrepen voor on-street als off-street parkeren en zowel openbare laadinfrastructuur als private laadinfrastructuur.

Traject staat onder meer in voor de begeleiding van de participatiemomenten met verschillende doelgroepen actief in de stad doorheen het hele proces. Via deze momenten worden de noden en behoeftes voor laadinfrastructuur van elke doelgroep in kaart gebracht.

Nadien worden deze gematcht met de ambities en visie van de stad om een beleidsvisie uit te tekenen voor de komende jaren.

Daarnaast worden ook plan- en prognosekaarten opgesteld voor de laadvraag, en wordt een plan van aanpak opgesteld per locatietype en doelgroep.