Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

  • Traject: Traject nv, Charles De Kerchovelaan 17, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0448.395.475.
  • Klant: de wederpartij van Traject.
  • Overeenkomst: het geheel van tussen Traject en de klant gemaakte afspraken met betrekking tot het leveren van diensten door Traject.
  • Opdracht: een verzoek van een klant aan Traject tot levering van een dienst.
  • Partijen: Traject en de klant.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Traject zijn vrijblijvend tenzij anders is aangegeven.
2.2. De prijzen vermeld in de offerte blijven geldig gedurende 4 weken vanaf de verzendingsdatum. 
2.3. Een aanbieding en/of offerte wordt geacht te zijn aanvaard indien de klant instemt met de aanbieding en/of offerte, of indien Traject redelijkerwijs mag aannemen dat met de aanbieding en/of offerte is ingestemd.
2.4. Aanbiedingen en/of offertes van Traject zijn gebaseerd op informatie die door de klant is verstrekt. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

Artikel 3: Personeel
3.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Traject te zijn gegeven, en niet aan een aan Traject verbonden persoon.
3.2. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in om gedurende de looptijd van de overeenkomst, en tot twaalf maanden na het beëindigen ervan, betrokken Traject-medewerkers rechtstreeks noch onrechtstreeks een aanbod te doen tot of daadwerkelijk aan te werven voor een identieke of gelijkaardige functie of opdracht dan deze waarvoor ze werden ingezet in het kader van deze overeenkomst. In geval van niet naleving van dit engagement tot niet-afwerving, dient de klant aan Traject een vergoeding te betalen ten belope van een bruto jaarsalaris van de betrokken medewerker.
3.3 Traject heeft het recht de samenstelling van het adviesteam te wijzigen, indien Traject meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Artikel 4: Prijzen en prijsaanpassingen
4.1. Prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW en/of andere belastingen, welke ten laste zijn van de klant.
4.2. Indien in regie wordt gewerkt, zal de voorgestelde uur- of dagprijs jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de eventuele wijzigingen van de consumptieprijsindex.

Artikel 5: Facturatie- en betalingsvoorwaarden
5.1. Om de uitvoering van de opdrachten te kunnen opstarten, wordt een voorschotbetaling van 30% op het totaalbedrag gevraagd. 
5.2. Tenzij anders afgesproken, wordt er maandelijks gefactureerd.
5.3. Betaling dient te gebeuren binnen de 14 dagen na facturatiedatum.

Artikel 6: Gegevens voor de uitvoering van de opdracht
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdsplanning te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Traject noodzakelijk acht of waarvan de klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 7: Wijziging van de opdracht
7.1. Indien de partijen tussentijds overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd, waaronder mede wordt verstaan een wijziging van de aanpak, werkwijze, omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, kan dit van invloed zijn op de (indicatieve) tijdsplanning, eerder geoffreerde tarieven en/of geraamde kosten.
7.2. Indien de tussentijdse wijziging, zoals in artikel 7 lid 1 bedoeld, leidt tot een wijziging van de (indicatieve) planning, wordt dit door de klant aanvaard.
7.3. Indien de tussentijdse wijziging, zoals in artikel 7 lid 1 bedoeld, leidt tot een wijziging van eerder geoffreerde tarieven en/of geraamde kosten, in die zin dat sprake is van meerkosten, zal Traject de klant informeren over deze meerkosten, waarna de klant gehouden is deze meerkosten te voldoen.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid
8.1. De partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de verstrekkende partij aan de ontvangende partij verstrekt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.
8.3. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om producten en werkwijzen die Traject heeft ontwikkeld, te openbaren, te verveelvoudigen of te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend: rapporten, templates, adviezen, bereikbaarheidsfiches,…

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Traject is slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Traject van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
9.2. De door Traject uit te voeren werkzaamheden betreffen een middelenverbintenis en Traject verbindt zich nooit tot welkdanig resultaat dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Inzonderheid wordt geen garantie verleend op het verkrijgen van welkdanige vergunning dan ook, premies, subsidies en/of andere zaken welke de klant van de overheid wenst te bekomen.

Artikel 10: Overmacht
In geval van overmacht zoals bv. oorlog, oproer, brand, overstromingen, stakingen, ziekte of zwangerschap van medewerkers heeft Traject het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de opdrachtovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige schadevergoeding.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.